Školská rada

Za členy rady byli zvoleni zástupci pedagogů, zákonných zástupců žáků a zřizovatele.

 

Z řad pedagogů:

 

Z řad zákonných zástupců žáků:

 

Za zřizovatele (ÚMČ Brno-Líšeň):

 

Předsedou školské rady byl zvolen pan Miloslav Hermann - mhermann@cmail.cz

 


Zápisy z jednání školské rady

31. 8. 2016 | 25. 1. 2017


Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 168 mj. stanoví:

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 


Aktualizace 27.01.2017